Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Multidisciplinaire (MDA)++ aanpak in NHN

Het MDA++ is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Het gaat om de samenwerking in een netwerk met specialisten gericht op het duurzaam doorbreken van een geweldspiraal en het borgen van herstel voor directbetrokkenen. De kracht van MDA++ is dat een huishouden langer in beeld blijft, de inzet van partners onderdeel is van een integraal plan waarin de inzet op elkaar is afgestemd. Een aanpak doorloopt verschillende fasen. Zie hieronder. De inzet van partners kan per fase verschillen. Bij MDA++ wordt er gewerkt vanuit de visie op gefaseerde ketenzorg voor veiligheid, risicogestuurde zorg en herstel. Gedurende het hele proces moet de focus op veiligheid liggen. 

 

 

Veilig Thuis heeft binnen MDA++ een belangrijke informatiepositie vanwege de wettelijke triage- en radarfunctie. Bij MDA++ zijn de directbetrokkenen zoveel mogelijk betrokken bij besprekingen: het gezin/huishouden krijgt dan overzicht, kan weer regie nemen en de informatie-uitwisseling tussen betrokken professionals wordt makkelijker. Samen wordt een beoordeling gemaakt van de situatie en invulling gegeven aan de analyse en uitvoering. Alle betrokkenen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het plan, de acties en het resultaat. 

In de regio Noord-Kennemerland is de MDA++ reeds ingebed. In de andere twee regio’s in NHN zit de MDA++ in een verkennende fase met als doel om de implementatie zo snel mogelijk te realiseren. Er zullen dan in NHN drie MDA++ overleggen zijn. Op inhoud zullen die drie MDA++ overleggen uniform zijn; qua organisatie kiest elke subregio voor maatwerk. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Week tegen Kindermishandeling
Interview samenwerking sociale teams en Veilig Thuis
Hebben de coronamaatregelen impact op huiselijk geweld?
Uitbreiding samenwerking Tijdelijk Huisverboden
Mensenhandel & Loverboyproblematiek, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis
Reactie LNVT op rapport Verwey Jonker Instituut
Vacatures