Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

‘Geweld hoort nergens thuis’

Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. 

Graag attenderen wij u op het rapport ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid en Sport. Het programma Geweld hoort nergens thuis richt zich met name op de fase waarin huiselijk geweld en kindermishandeling al plaatsvindt. In het rapport wordt geschetst welke maatregelen de Rijksoverheid in gang zet om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, met planning en fasering en financiën. 

Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen: 

1. Eerder en beter in beeld 

Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben, weten we beter hoe het slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen. 

2. Stoppen en duurzaam oplossen 

Het geweld wordt zo snel mogelijk gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen. 

3. Specifieke groepen 

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig, waaronder slachtoffers van loverboys, seksueel geweld, ouderenmishandeling, kinderen in kwetsbare opvoedsituaties en kinderen die zich bevinden in een complexe scheiding. Het programma omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen. 

Stand van zaken regionaal 

Roos de Groen
Projectleider Alkmaar en West- Friesland
RdeGroen@alkmaar.nl

Jessica de Wit
Projectleider Kop van Noord-Holland
j.de.wit@denhelder.nl

 

Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf-bestand, 1.2 MB, via rijksoverheid.nl) 
Kamerbrief over Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (pdf-bestand, 124 KB, via rijksoverheid.nl)