Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Nieuwe werkwijze en diensten Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft per 1 januari 2019 een nieuwe dienst toegevoegd, namelijk Voorwaarden en Vervolg. Het doel van deze nieuwe dienst is dat directe veiligheid wordt georganiseerd voor alle direct betrokkenen en heel belangrijk: dat de inzet van vervolghulp gericht is op stabiele, duurzame veiligheid en herstel van schade die door direct betrokkenen is opgelopen. De nieuwe dienst staat in het teken van partnerschap. Verder is het van belang dat er een veiligheidsplan is, gedragen door alle betrokkenen en hun (in)formeel netwerk, met concrete voorwaarden om de veiligheid op korte en lange termijn te waarborgen.  

Wat wil Veilig Thuis met deze dienst bereiken? 

Veilig Thuis zet deze dienst in als er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele onveiligheid en/of multi-problematische leefsituatie. Bij deze dienst is het niet noodzakelijk of wenselijk dat een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt bevestigd of weerlegd. Dit omdat de betrokkene(n) de zorgen erkennen en bereidwillig zijn om te werken aan herstel van veiligheid. De dienst Voorwaarden en Vervolg zal naar verwachting leiden tot het minder hoeven uit te voeren van onderzoeken.  

Veilig Thuis rondt deze dienst uiterlijk binnen een termijn van tien weken na veiligheidsbeoordeling af. Bij het inzetten van deze dienst stelt Veilig Thuis altijd veiligheidsvoorwaarden vast. Hierin wordt vastgelegd waaraan tenminste moet worden voldaan om te komen tot directe en duurzame veiligheid. Om dit te bewerkstelligen wordt een veiligheidsplan gemaakt met alle betrokkenen en een sociaal- en professioneel netwerk, waarin concrete en heldere acties worden benoemd om veiligheid te garanderen voor alle gezinsleden. Hierin staat ook beschreven welke zorg nodig is voor alle leden van het gezin en met welke prioriteit. Er wordt vastgelegd of er schade is opgelopen door direct betrokkenen en wat er nodig is om dit te herstellen met bijvoorbeeld traumabehandeling. Het resultaat is dat er een gezinsaanpak op maat wordt gemaakt door betrokkenen zelf en professionals onder regie van Veilig Thuis, waarbij de directe en duurzame veiligheid zijn geborgd.  
Na het vaststellen van de veiligheidsvoorwaarden is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het inzetten van een vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld een overdracht naar een ketenpartner zijn met inachtneming van de veiligheidsvoorwaarden. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het monitoren.