Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Cijfers (regionaal) over huwelijksdwang

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Om huwelijksdwang onder de aandacht te brengen was het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) afgelopen zomerperiode een campagne hierover gestart, gericht op de vriendenkring van mogelijke slachtoffers. Ook Veilig Thuis NHN heeft hier aandacht aan besteed door huwelijksdwang en achterlating op verschillende sociaal mediakanalen onder de aandacht te brengen.  

Veilig Thuis NHN heeft tot nu toe (peildatum 21-9-2020) in 2020 in totaal vier keer advies gegeven met betrekking tot huwelijksdwang en achterlating en vijf keer een melding aangenomen. Het vermoeden is dat de onderrapportage groot is en dat de aantallen in werkelijkheid veel hoger zijn. Dit onderwerp behoeft zowel landelijk als in onze regio meer aandacht. Het kabinet stelt zodoende in 2021 meer gelden beschikbaar voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke Praktijken: dit valt onder het uitvoeringsprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis en zijn concrete aanvullende maatregelen om de problematiek eerder en beter in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Bij vermoedens van huwelijksdwang en achterlating adviseren wij u om contact op te nemen met Veilig Thuis. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis