Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams

Veilig Thuis NHN ziet dat het aantal adviesaanvragen in juni-juli-augustus aanmerkelijk hoger ligt dan in de eerste maanden van dit jaar. Ook was het aantal ingekomen meldingen in de zomerperiode hoger dan gebruikelijk. Inwoners weten Veilig Thuis beter te vinden voor advies of een melding.

Veilig Thuis NHN kampt met een wachtlijst meldingen, waardoor de wettelijke termijn van 5 dagen vaak niet wordt gehaald. Bovendien is de werkvoorraad vervolgdiensten (Onderzoeken en de dienst Voorwaarden & Vervolg) in de zomerperiode verder opgelopen. Veilig Thuis beoordeelt altijd eerst de directe (on)veiligheid en pakt spoedzaken meteen op. De andere gezinnen, rekening houdend met eventueel betrokken hulpverlening en de zicht op veiligheid, worden door Veilig Thuis geïnformeerd dat er helaas sprake is van een langere wachttijd. Zaken die overgedragen kunnen worden aan een wijkteam doet Veilig Thuis zo snel als mogelijk en in overleg met het wijkteam. Op verschillende manieren werkt Veilig Thuis aan het aanpakken van de wachtlijst, zodat de gezinnen op tijd de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. De onverminderd  hoge instroom bemoeilijkt dit helaas.

De samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams zijn herzien. De visie van gefaseerde ketenzorg is verwerkt in de samenwerkingsafspraken, en de herziene versie ligt inmiddels ter vaststelling bij de verschillende colleges van B&W. De implementatie van de herziene afspraken volgt binnenkort. In de praktijk zien we dat er, ondanks de afspraken op papier, nog wel eens discussie ontstaat over de concrete toepassing. Dan is het belangrijk dat Veilig Thuis én het lokale veld met elkaar in gesprek blijven om tot een passende oplossing te komen op casusniveau.

Bekijk de Visie op veiligheid (Veilig Thuis en Augeo Foundation)

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Snel naar de andere artikelen in deze nieuwsbrief

Stand van zaken wachtlijsten en samenwerkingsafspraken met de lokale teams
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?
Update chatfunctie
Rijk stelt meer geld beschikbaar voor o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers (regionaal) over huwelijksdrang
Vacatures
Stalking, één van de expertisegebieden van Veilig Thuis