Veilig thuis Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND NOORD

Snel weg van deze website!
Geschiedenis wissen

Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Machtsverschil

Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind.

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld:

Ouderenmishandeling

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt voor in gezinnen en families, maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners. Het gaat zowel om het mishandelen zelf als om het nalaten van het verlenen van bepaalde zorg waarvoor de ouderen van de dader afhankelijk is.

Het risico van ouderenmishandeling neemt toe met het ouder worden. Vooral wanneer de leeftijd van 75 jaar wordt overschreden. Gebleken is dat het risico groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Ouderenmishandeling kan plaatsvinden thuis bij de oudere zelf maar ook in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen.

(Ex-)partnergeweld

(Ex-)partnergeweld komt voor in alle lagen van de samenleving. Meestal is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar andersom is ook mogelijk. Deze vorm van huiselijk geweld komt ook voor in homoseksuele en lesbische relaties.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.

Eergerelateerd geweld heeft verschillende en vaak strafbare vormen, zoals bedreiging met eermoord of trotsmoord, het aanzetten tot zelfmoord, mishandeling, verminking, (bedreiging met) verstoting, uithuwelijking. Eerwraak is de meeste extreme vorm, omdat het slachtoffer dan vermoord wordt.
Vaak zijn vrouwen en meisjes slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook mannen en jongens kunnen slachtoffer worden. Eergerelateerd geweld heeft geen religieuze basis, maar hangt samen met specifieke, culturele en sociale regels binnen bepaalde groepen. Uit deze groepen komen dan ook de daders die zich verplicht voelen het geweld toe te passen om zo hun (familie)eer te redden.

Huwelijksdwang en achterlating

Huwelijksdwang en achterlating is in strijd met de mensenrechten en is ook strafbaar. Uit signalen van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt dát huwelijksdwang in Nederland voorkomt en doorgaans ernstige gevolgen heeft voor de betrokkenen.

Vrouwen, kinderen en (homoseksuele) mannen worden tegen hun wil en zonder papieren achtergelaten in het land van herkomst. Vaak gebeurt dit in de zomervakantie. Mannen laten hun vrouw achter. Ouders laten hun kinderen achter.

Soms worden vrouwen en kinderen vanuit Nederland terug gestuurd. De redenen zijn verschillend: een man die snel af wil van zijn vrouw, angst dat vrouw en/of kinderen teveel blootstaan aan Westerse invloeden en er is angst dat de eer van de familie geschonden kan worden. Als er in de ogen van de familie al een eerschending heeft plaatsgevonden kan achterlating ook een straf zijn, waarmee men de eer hoopt te herstellen. Achterlating kan ook gepaard gaan met huwelijksdwang. Hierbij wordt een meisje, jongen, man of vrouw gedwongen te trouwen.

Kind-oudermishandeling

Kind-oudermishandeling is huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen. Moeders lopen vaak een hoger risico om mishandeld te worden door hun kind dan een vader, hoewel dit ook voorkomt. Vaak vinden ouders het moeilijk om op een consequente manier hun gezag uit te oefenen. Wanneer zij de jongere (al durven) aanspreken op het gedrag worden de wensen van de ouder niet opgevolgd.

Vaak treedt het agressieve gedrag van een kind op wanneer de ouders proberen op te treden. De discussies die worden gevoerd ontaarden vaak in een ruzie waarbij gedreigd en geschreeuwd wordt en uiteindelijk ook lichamelijk geweld kan optreden in de vorm van schoppen en slaan. Kind – Oudermishandeling is een vorm van geweld, waarbij een ouder te maken kan krijgen met een vorm van economisch, lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. De plegers zijn vaak tussen de 13 en 24 jaar.

Vrouwelijke genitale verminking

In sommige culturen of religies is het gebruikelijk om meisjes en vrouwen te besnijden. Hierbij worden de uitwendige geslachtsorganen (schaamlippen en clitoris) gedeeltelijk of compleet weggesneden. Voor deze ingreep is geen medische reden. Alle vormen van meisjes- en vrouwenbesnijdenis worden daarom wereldwijd beschouwd als een schending van mensen-, vrouwen- en kinderrechten. In Nederland zijn ze daarom strafbaar.

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis wordt ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) genoemd. Als meisjes worden besneden, beschouwt de wet dit als een bijzondere vorm van kindermishandeling. Ook in de rechtbank wordt hier zo mee omgegaan. Er is specifieke hulpverlening voor ouders en meisjes die te maken hebben met (dreiging van) meisjesbesnijdenis.