Voor professionals

Maak jij je vanuit je functie zorgen over iemand? Denk je dat deze persoon slachtoffer is van geweld of zelf geweld gebruikt? Dan kun je voor een dilemma staan: moet ik dit melden of wordt dan de vertrouwensband die ik heb opgebouwd geschaad? Je kunt advies bij ons inwinnen. Zo sta je er niet alleen voor.

Samen overleggen we of het nodig is om een melding te doen. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om hulp op gang te brengen. Hierbij gebruik je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Stappenplan professionals

Stap 1: Breng de signalen in kaart
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis NHN
Stap 3: Ga in gesprek met betrokkenen
Stap 4: Weeg de aard en ernst van het geweld. Gebruik het afwegingskader
Stap 5: Neem 2 beslissingen. is het melden noodzakelijk? Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Wil je advies of iemand spreken die met je meedenkt en meekijkt of je het juiste doet? Bel naar ons directe telefoonnummer 088-0100502.  

De naam van degene over wie je belt, hoeven we bij een adviesgesprek niet te weten. Je adviesvraag wordt namelijk op jouw naam geregistreerd in ons systeem. Het staat je als professional vrij om advies te vragen en collegiaal overleg te voeren, zonder dat je jouw cliënt/patiënt/leerling hierover hoeft te informeren. 

Informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zonder informatie kunnen we geen overdracht, afstemming of onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling doen. Ook kunnen we ons geen beeld vormen van eventuele onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreigingen. Om onderzoek te kunnen doen zijn we als organisatie wettelijk bevoegd om informatie op te vragen en te delen. 

Veilig Thuis heeft geen toestemming van directbetrokkenen nodig om een melding vast te leggen, informatie in te winnen, te bewaren en te verstrekken aan derden. 

Als professional kun je over informatie beschikken die relevant is voor een onderzoek of veiligheidsbeoordeling. Waar de (acute) veiligheid van een cliënt/patiënt (mogelijk) in het geding is, is het van belang om noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen aan Veilig Thuis wanneer daar in het kader van de wettelijke taken om gevraagd wordt (en conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Op die manier komen de puzzelstukjes samen en kan er zo effectief mogelijk worden ingezet op herstel/behoud van veiligheid van de cliënt/patiënt. 

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om, na een melding, te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. En om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het om problematiek die vaak langdurig speelt. Het zijn meestal geen geïsoleerde, eenmalige gebeurtenissen. 

Het is daarom van belang dat ernstige signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld. Dit melden is erop gericht dat ernstige signalen bij Veilig Thuis op de radar komen, zodat Veilig Thuis deze nu en in de toekomst kan combineren met andere signalen. Door informatie uit verschillende bronnen (en op verschillende momenten) bij elkaar te brengen, kan Veilig Thuis op basis van een zo volledig mogelijk inzicht in de problematiek, de signalen beoordelen. Door bovendien in te zetten op monitoring van casuïstiek, houdt Veilig Thuis zicht op hoe de veiligheid zich ontwikkelt en of de voorgeschreven interventies tot voldoende resultaat leiden. 

Als professional wordt van je verwacht dat je conform het door jouw beroepsgroep opgestelde afwegingskader, bij ernstige signalen of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, altijd meldt bij Veilig Thuis. Dit staat opgenomen in de aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Online meldformulier

De meldcode geeft handvatten om acute en structurele onveiligheid te signaleren en te bepalen hoe te handelen. Via het online meldformulier kan een melding worden gedaan.

Verwijsindex

De verwijsindex is bedoeld voor professionals om sneller en beter afstemming te bereiken in de zorg rondom het gezin.